VILLKOR

Användarvillkor & Regler

Villkor för Svenska Bilauktioners auktionering av fordon

 

1. Svenska Bilauktioner AB

Svenska Bilauktioner AB är ett företag med styrelsesäte i Stockholm. Verksamhet består i att sälja fordon för företag och privatpersoner. Publicering och budgivning sker via Internet.

 

2. Budgivare

Både juridiska och fysiska personer kan bli aktiva budgivare hos Svenska Bilauktioner. Aktiv Budgivare måste vara över 18 år. Målsman ansvarar för att barn ej anmäler sig som budgivare. En aktiv budgivare äger rätt att bjuda på fordon. Registrerade Budgivare kommer att få information via e-post.

 

a. Användarnamn och lösenord

Budgivare väljer sitt användarnamn och sitt lösenord. Dessa är personliga och skall ej lämnas ut till andra. Budgivare ansvarar själv för att dessa inte kan utnyttjas av obehörig. Om lösenord och användarnamn kommer på avvägar skall detta genast anmälas till Svenska Bilauktioner. Bortglömt lösenord kan återskapas via funktionen på inloggningssidan.

 

b. Budgivares ansvar

Budgivare ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registrering är korrekta och förbinder sig att uppdatera dessa så att de alltid är korrekta. Eftersom kommunikationen sker huvudsakligen via e-post är det av största vikt att e-postadressen är korrekt. Vidare förbinder sig budgivare att ta del av dessa villkor samt att hålla sig uppdaterad om eventuella villkorsförändringar. Det är strikt otillåtet att på något sätt manipulera auktionerna.

 

c. Svenska Bilauktioners rätt att stänga av användare

Svenska Bilauktioner äger rätt att stänga av användare som missbrukar sitt budgivareskap eller på annat sätt inte är lämplig som budgivare. Svenska Bilauktioner avgör själv vilka som stängs av.

 

d. Personuppgiftslagen PUL

All information om budgivaremarna behandlas strikt konfidentiellt och används i den omfattning som krävs för att genomföra affären. Svenska Bilauktioner lämnar inte ut information till tredje part. Svenska Bilauktioner kan komma att lämna ut uppgifter i den omfattning som krävs i enlighet med lag. För att få information om sina registrerade personuppgifter hos Svenska Bilauktioner kan budgivare vända sig till Svenska Bilauktioner.

 

e. Cookies

Svenska Bilauktioner.se innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

 

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. Svenska Bilauktioner använder sig av båda två. För att undvika att cookies används på din dator krävs att webbläsaren ställs om. Då kan funktionaliteten på hemsidan försvinna.

 

 

3. Auktioner

Vid publicering av ny auktion som läggs ut på Svenska Bilauktioners hemsida, sänds information ut till alla anmälda användare. Auktionerna avslutas enligt den avslutsstid som framgår av auktionslistan.

 

a. Visning av auktionsfordon

Var fordonet befinner sig framgår under beskrivningen av respektive fordon. Finns ingen angivelse skall fordonen normalt finnas på vår företagsadress. Fordonen hålls tillgängliga för visning och provkörning innan dess att auktionen avslutas. Teknisk kunnig personal finns tillgänglig för frågor. Öppettider framgår under fliken Kontakt.

 

b. Svenska Bilauktioners ansvar

Svenska Bilauktioner förbinder sig att på intet sätt själva medverka i auktionerna. Samma ansvar har de som är ingivare av fordonen.

 

c. Auktionsavslut och nedräkning

När fordonets avslutsstid har passerats påbörjas nedräkningen. Den är 2 minuter. Inkommer det ett nytt bud inom denna tid förlängs tiden med 2 minuter. Har 2 minuter passerats utan nya bud kommer auktionen att avslutas och högstbjudande kan utses. Auktionsavslutet är alltså rörligt beroende på antal budgivare. Uppdatering måste göras för att se aktuella bud.

 

d. Svenska Bilauktioners ansvar gällande tid

Svenska Bilauktioner kan ej ta ansvar för budgivares egen tidsuppfattning eller egen tekniska utrustning. Svenska Bilauktioner kan heller inte ansvara för uppkopplingstid över Internet.

 

 

4. Budinformation

För att lägga ett bud på ett fordon måste man vara budgivare och inloggad. Buden kan endast läggas i jämna 500-kronors intervall. Budgivningen är öppen och buden tillsammans med användarnamnet syns under respektive fordon. Budgivare höjer budet genom att notera ett högre bud i avsedd dialogruta och därefter klicka på knappen Lägg bud.

 

a. Högsta bud

När auktionen avslutas har den budgivare med det högsta budet vunnit auktionen. Budgivaren har då rätt att köpa fordonet till detta pris under förutsättning att eventuellt reservationspris uppnåtts. Högste budgivare informeras om reservationspris uppnåtts efter auktionsavslut. Vid lika bud eller tvister om budgivningen avgör Svenska Bilauktioner vilket bud som har företräde.

 

b. Meddelande till vinnande budgivare

Efter auktionens avslut kommer ett e-postmeddelande att sändas till den budgivare som har det högsta budet. Av detta meddelande framgår om budgivaren vunnit auktionen, vilket objekt som det gäller samt priset. Vidare fås information om leverans, godkännande av objektet samt betalningsalternativ. Fordonet skall betalas inom 3 arbetsdagar samt godkännas och hämtas inom 7 dagar. Efter det att kontakt har tagits mellan budgivare och Svenska Bilauktioner skickas en bekräftelse till budgivaren där det framgår vad som överenskommits beträffande betalning och leverans.

 

Även om reservationspriset inte uppnåtts skickas ett e-postmeddelande till vinnande budgivare. Av meddelandet framgår att reservationspriset inte uppnåtts. Svenska Bilauktioner kommer att kontakta budgivaren per telefon för att diskutera budet. Vinnande budgivare är skyldig att passa telefonen och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall Svenska Bilauktioner inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har Svenska Bilauktioner rätt att debitera inropsavgiften samt erbjuda andra budgivare att köpa auktionsobjektet.

 

c. Bundenhet av bud

Budgivare är bunden av sitt bud och har en rättighet att köpa fordonet till detta pris under förutsättning att budet uppnått reservationspris. Har budet inte uppnått reservationspris krävs ett godkännande från Svenska Bilauktioner för att affären ska genomföras. Parterna kommer då överens per telefon.

 

Vinnande budgivare har rätt att vid visning av fordonet helt kostnadsfritt avböja att slutföra affären. Skäl behöver ej anges. Om vinnande budgivare väljer att avstå affär på distans (tex via telefon eller mail) så förbehåller Svenska Bilauktioner sig rätten att debitera en avgift om 2500 kr jämte eventuella kostnader som belastar uppdraget. Eventuella kostnader budgivaren har haft i samband med budgivning, visning och köp ersätts ej.

 

d. Slagavgift

För varje fordon som säljs tillkommer en slagavgift. Aktuellt pris är 2500 kronor.

 

 

5. Mervärdesskatt

Angivna priser, bud och slagavgift är inklusive mervärdesskatt om inget annat anges. I det fall fordonet har avlyftningsbar moms anges det i beskrivningen av respektive fordon. Gällande eventuellt lyftande av moms vid till exempel export eller leasing ansvarar köparen för momsen gentemot myndigheter. Vid oklarheter rekommenderas att köparen tar kontakt med sin revisor och/eller skatteverket. Svenska Bilauktioner kan inte hållas skyldig att ersätta eventuell återbetalning av moms som uteblir.

 

 

6. Betalning

Fordonet samt slagavgift måste vara betalade innan leverans sker. Betalning skall inkomma senast 3 arbetsdagar efter avslutad och godkänd auktion.

Finansiering - avbetalning eller leasing. Svenska Bilauktioner kan ombesörja ansökan av avbetalningen eller leasing. En kreditprövning av kunden görs. Kontantinsatsen, minst 20 % av köpeskillingen, betalas via Banköverföring eller Bankgiro:

 

Bankgiro - Vid bankgirobetalning via Internet innan klockan 18.00 finns pengarna på vårt konto dagen efter klockan 16.00. Om betalning sker till bankgiro via bankkontor eller privatgiro dröjer det upp till tre dagar innan pengarna når vårt konto.

 

Banköverföring - till vårt klientmedelskonto. Det här alternativet är det snabbaste och kan utföras hos ett bankkontor eller via Internet. Om betalningen sker via SEB når pengarna vårt konto i samma stund som överföringen genomförs. Om betalning utförs före klockan 14.00 via annan bank är pengarna oss tillhanda samma dag, i annat fall dagen efter.

 

a. Inbytesbil

Vi kan ta emot inbytesbil som en delbetalning vid köp på våra auktioner. Fordonet skall då värderas av oss.

 

b. Dröjsmål med betalning

Fordon som inte betalats senast 3 dagar efter avslutad auktion belastas med en förseningsavgift. Svenska Bilauktioner rätt att välja om avtalet skall fullföljas eller om det skall hävas. Svenska Bilauktioner har rätt att kräva en administrativ avgift.

 

 

7. Hämtning av fordon

Fordonet hämtas på av Svenska Bilauktioner anvisad plats. Transport kan ombesörjas genom oss enligt offert samt av budgivaren anlitad transportör.

 

a. Dröjsmål med hämtning

Hämtning skall ske inom 7 dagar från dess att auktionen avslutades om inte annat överenskommits. Sker ej hämtning kommer lagringsavgift om 350 kronor per dag att debiteras alternativt att fordonet transporteras till köparen på köparens bekostnad.

 

b. Godkännande av fordonet

För att ett ägarbyte skall ske krävs att fordonet godkänns av vinnande budgivare. Budgivare besiktigar fordonet, och godkänner fordonet utifrån beskrivet skick samt skriver på ett leveransgodkännande. Om fordonet hämtas av ett biltransportföretag och budgivaren inte själv närvarar, skall ett skriftligt godkännade av skick inlämnas via brev eller fax till Svenska Bilauktioner.

 

c. Fordonets beskrivning, skick, utrustning och modellår

Bilar deklareras enligt Konsumentverkets riktlinjer för varudeklaration av begagnade bilar (KOVFS 2002:1). Anmärkningar tas upp i den mån det avviker från normal standard med tanke på ålder och antal mil. Svenska Bilauktioner kan inte garantera alla detaljer och sådant som är att uppfatta såsom subjektiva bedömningar. Gällande utrustning anges aktuell utrustning vid respektive fordon. Svenska Bilauktioner kan inte garantera att fordonet har all den utrustning som modellen/märket har i originalutförande. Gällande årsmodell anges bilens tillverkningsmånad och när den tagits i trafik. Vidare anges modellår. För vissa bilar kan dessa uppgifter komma att visa olika år beroende på hur tillverkaren producerat bilarna. Svenska Bilauktioner friskriver sig från eventuella oklarheter gällande årsmodell. Det ankommer på köparen att själv undersöka angivna årsmodeller.

 

d. Köparens undersökningsplikt

Det är köparen skyldighet att kontrollera att auktionsobjektet motsvarar det förväntade skicket med hänsyn till beskrivningen.Vinnande budgivare som lagt bud via Internet ska i samband med leveransen noga undersöka auktionsobjektet och kontrollera att det svarar mot beskrivningen. Begagnade fordon kan ha brister. Enligt Konsumentköplagen anses en begagnad vara som sålts på auktion vara såld i "befintligt skick". Med detta menas att varan säljs i det skick den befinner sig vid köptillfället. Fel som upptäcks efter köptillfället ansvarar Svenska Bilauktioner endast för om felet fanns vid köptillfället. För fel eller skador som köparen borde sett vid visningen före auktionen eller vid avhämtningen ansvarar inte Svenska Bilauktioner. Detsamma gäller fel som framgår av beskrivningen av egendomen, på nätet eller på plats. Auktionsköp innebär en risk för köparen, men samtidigt en möjlighet att göra en god affär.Normalt slitage inte är fel i juridisk bemärkelse. Svenska Bilauktioner är ansvarig om auktionsobjektet är väsentligt mer sliten än man kan förvänta sig med hänsyn till ålder, miltal, användningsområde, beskrivning med mera.

 

e. Fordonets befintliga garantier

Svenska Bilauktioner informerar om de garantier som medföljer bilen i form av nybils-, rostskydds-, och vagnskadegaranti. För att få exakt information om de olika garantierna hänvisas till respektive generalagent för bilen. Svenska Bilauktioner kan inte garantera innehållet i respektive garantiåtagande som ges av generalagent eller annan utan det ankommer på köparen att undersöka innehållet.

 

f. Ägarbyte

Efter det att betalning skett samt att fordonet leveransgodkänts sker ett ägarbyte av fordonet. I vissa fall kan omregistreringen ta upp till två veckor beroende på att fordonet kan ha en så kallad kreditspärr. Detta påverkar dock inte köparens äganderätt eller rätt att bruka fordonet.

 

g. Försäkring

Alla fordon som tas i trafik skall ha en gällande försäkring, minst Trafikförsäkring. Budgivaren är skyldig att tillse att giltig försäkring tecknats före ägarbyte.Om fordonet ej skall ställas på i trafik föreligger ingen plikt att försäkra fordonet.

 

 

8. Garanti

Svenska Bilauktioner erbjuder möjlighet att teckna garanti från 6 månder upp till fleråriga alternativ i samarbete med flera leverantörer av fordonsgarantier. Se vidare under fliken Tilläggstjänster.

 

 

9. Ansvar för uppgifter på hemsidan samt eventuellt tekniska fel

Svenska Bilauktioner friskriver sig från eventuella tekniska problem som kan uppstå med Svenska Bilauktioners hemsida vilket innebär att budgivare eller annan inte kan göra anspråk på någon ersättning för händelser som beror på tekniska problem med hemsidan, överföringen eller annat av teknisk natur. Svenska Bilauktioner friskriver sig även för skriv- och faktafel i annonsering.

 

 

10. Force majeure

Svenska Bilauktioner skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelser enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför Svenska Bilauktioners kontroll och som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande av förpliktelse.

 

Som sådan omständighet varom talas i första stycket skall anses krig, krigshandling, införsel eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkning i den allmänna samfärdseln eller energiförsörjningen, myndighetens åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, omfattande förlust eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning.

 

 

11. Svenska Bilauktioners egendom

All information på denna hemsida inklusive texter, auktionsförfarande, villkor, beskrivningar, bilder och annan dokumentation är Svenska Bilauktioner AB;s egendom och är skyddad av upphovsrätt. Varje form av kopiering och återgivning är otillåten utan Svenska Bilauktioners tillstånd.

 

 

12. Villkorsändringar

Svenska Bilauktioner förbehåller sig rätten att justera dessa villkor.

Copyright © 2015 Svenska Bilauktioner AB. Alla rättigheter reserverade.